66-51-E/01 Prodavačské práce

ŠVP – Prodavačka/Prodavač, zpracováno podle RVP 66-51-E/01 Prodavačské práce

V průběhu odborné přípravy na povolání si žáci osvojují vědomosti a praktické dovednosti z oblasti přípravy zboží k prodeji, doplňování zboží v provozní jednotce. Dále je studium zaměřeno na získávání vědomostí a dovedností z oblasti prodeje a techniky prodeje zboží – vážení, měření, a balení zboží, aranžování a vystavování zboží v provozní jednotce, skladování a ošetřování zboží, manipulace s obaly.

Absolventi oboru jsou připraveni na výkon pracovních činností povolání prodavač.

ŠVP obsahuje učební plán, který byl zpracován podle RVP vydaného MŠMT ČR dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23. Výuka dle učebního plánu bude probíhat od 1. září 2012 počínaje prvním ročníkem.

Učební plán

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem hodin
Český jazyk a literatura 1,5 1,5 0 3
Anglický jazyk 2 2 0 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1,5 1,5 0 3
Tělesná výchova 2 2 2 6
IKT 2 1 0 3
Obchodní provoz 1 2 1 4
Obchodní počty 1 1 0 2
Psychologie 1 0 0 1
Společenská výchova 0 1 0 1
Zbožíznalství 2 2 2 6
Odborný výcvik 15 17,5 28 60,5
Celkem hodin týdně 30 32,5 34 96,5

Odborný výcvik žáků probíhá ve škole a ve spolupráci se sociálním partnerem:

  • • AHOLD (prodejny ALBERT)
    Zřizovatel: AHOLD Czech Republic, a.s., Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5
    Učitelka ov Bc. O Wendelingová