Vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 24. dubna 2023 (pod evidenčním číslem žáka) na webových stránkách školy a vyvěšeno ve vestibulu školy.

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí žáka bude písemně odesláno na adresu uchazečů.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Přihláška ke vzdělávání