Školská rada OU Vyšehrad

Je zřízena podle § 167 školského zákona.

Složení školské rady:

Bc. Jana Míková – předsedkyně; zvolena od 1.2.2022 do 31. 1. 2025

Ing. Iveta Obročníková; zvolena od 1.2.2022 do 31.1.2025

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci:

Dalibor Kapalín, Denisa Kratochvílová zvoleni od 1.22.2022 do 31.1.2025

Zástupci zřizovatele, jmenováni Radou HMP:

Jan Jelínek – jmenován od 1.6.20022 do 31.5.2025

Paedr. Jiří Pilař – jmenován od 1.10. do 30.9.2024

Školská rada a volby se podle § 167 zákona 561/2004 Sb., řídí těmito pravidly:

1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
2. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
4. Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
5. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
6. Funkční období členů školské rady je tři roky.
7. Školská rada zasedá dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu.

Školská rada má podle § 168 tyto kompetence:

1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny,
3. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
4. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
5. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
6. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
7. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Ředitel školy je povinen: umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

Děkujeme všem členům rady za odvedenou práci ve prospěch školy v minulém funkčním období.