Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“)

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.
Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.
Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.

1. Oficiální název:

Odborné učiliště Vyšehrad
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 600020827

2. Důvod a způsob založení

Odborné učiliště Vyšehrad byla zřízena ke dni 1. 1. 1993 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č. j.:28 229/92-26 a sídlí na adrese Vratislavova 31/6, Vyšehrad, 128 00 Praha 2. Zřizovací listina je ze dne 17.12.1992 nabyla účinnosti 1.1.1993. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 2/54 ze dne 13.12.2018 včetně dodatků a nabyla účinnosti dnem 15. 12. 2018.
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka, resp. ředitel (dále jen „ředitel“). Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Organizační struktura školy je zde.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Sídlo: Vratislavova 31/6, Vyšehrad, 128 00 Praha 2

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa pro osobní návštěvu:
shodná s adresou v předchozím bodě

4.3 Úřední hodiny
Po-Čt: 8 – 15 hodin
Pá: 8 – 14 hodin

4.4 Telefonní čísla
Telefonní spojení: 224 921 825; ústředna

ředitel školy: Mgr. Josef Filip, mob.: 737 841 695
e-mail: filip@ouvysehrad.cz
zástupce ředitele:
• Mgr. Jaroslava Soukupová, mob.: 778 526 167, e-mail: soukupova@ouvysehrad.cz
• Mgr. Eva Veverová, mob.: 734 493 477, e-mail: veverova@ouvysehrad.cz
pověřenec ochrany osobních údajů: Mgr. Štěpán Chejn, mob.: 605 234 242,
e-mail: stepan.chejn@ppak.cz

4.5 Adresa internetových stránek
Webové stránky: www.ouvysehrad.cz

4.6 Adresa podatelny
Vratislavova 31/6, Vyšehrad, 128 00 Praha 2
Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:
USB flash disk, CD, DVD nebo zasláním elektronickou poštou.

4.7 Elektronická adresa podatelny
E-mailová adresa: info@ouvysehrad.cz

4.8 Datová schránka:
ID datové schránky: hwzx86z

5. Případné platby lze poukázat

Č.účtu: 200 198 0003/6000; PPF Banka, Praha 1

6. IČ:

60436735

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumeny

8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout
• Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy zde
• Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy zde
• Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy
• Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na sken na webu školy zde
• Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy zde
• Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy
• Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v kanceláři ekonoma školy
• Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v kanceláři ekonoma školy

8.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout
• Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné/elektronické podobě v kanceláři sekretariátu školy
• Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – po předchozí domluvě s ředitelem školy v kanceláři zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku
• Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě v kanceláři zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku
• Záznamy z pedagogických rad – v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
• Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné / elektronické podobě v ředitelně školy

8.2 Rozpočet
Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu) a také na těchto webových stránkách www.ouvysehrad.cz/rozpocet/

9. Žádosti a informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v kanceláři ekonoma školy.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Vyhláška č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
Vyhláška č 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

11.2 Vydané právní předpisy
Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v kanceláři ekonoma školy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:
I. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
Formát A4 jednostranný … 1,50 Kč/A4
Formát A4 oboustranný … 2,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný … 2,50 Kč/A3
Formát A3 oboustranný … 3,00 Kč/A3

II. Tisk na tiskárnách PC
Formát A4 na laserové tiskárně … 2,00 Kč/A4
Formát A4 na ostatních tiskárnách … 2,50 Kč/A4

III. Kopírování na datové nosiče
CD … 50,00 Kč/1ks

IV. Jiné kopírování a filmování
Video … dle skutečných nákladů

V. Za odeslání informace
Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

VI. Další věcné náklady
Dle formy poskytované informace

VII. Osobní náklady
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu … 150,00 Kč/hod.

VIII. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

IX. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy

Škola má uzavřené licenční smlouvy na poskytnutí a užívání SW.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách školy zde

Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci

Podrobnější informace o úkonech orgánu veřejné moci naleznete na Portálu veřejné správy.

Položka osnovy Popis položky
Název úkonu Rozhodnutí o právech a povinnostech žáka, nebo studenta (dále též společně jako „účastník“) v oblasti vzdělávání
V jakém případě ve věci jednat Ředitel školy rozhoduje z pozice orgánu veřejné moci v případech uvedených v § 165 odst. 2 školského zákona, které se týkají účastníka.
Charakteristika úkonu Účelem úkonu je vydání rozhodnutí ředitelky, kterým se mění práva a povinnosti účastníka v oblasti vzdělávání.
Toto rozhodnutí je ve věci:
a) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 školského zákona a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 školského zákona a následujících a v konzervatoři podle § 88 školského zákona,
b) žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání
a opakování ročníku podle § 66 a 97 školského zákona,
c) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4 školského zákona,
(dále též vše společně jako „charakteristika úkonu“)
Výsledek úkonu Výsledkem je rozhodnutí ve věci uvedené v bodu charakteristika úkonu.
Kdy věc řešit V případě, kdy účastník chce dosáhnout naplnění některé z položek uvedených v bodu charakteristika úkonu. Lhůty v jednotlivých věcech jsou uvedeny na stránce školy.
V případě, že je ředitelem zahájeno řízení z moci úřední.
Přihlášku ke střednímu vzdělávání odevzdá uchazeč pro první kolo příjímacího řízení do 1. března.
Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky K žádosti o přijetí ke střednímu vzdělávání se přikládá:
a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
c) vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí
do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
d) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud
se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud
se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání
s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání1), pokud
je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,
h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče
se speciálními vzdělávacími potřebami,
i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
(2) Součástí přihlášky nemusí být doklad (nebo jeho úředně ověřená kopie) uvedený v odstavci 1 písm. a) až d), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou,
ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání. Klasifikace v přihlášce ke střednímu vzdělávání, kterou ověřuje škola, potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy nebo jím pověřeného zaměstnance.
Vzor přihlášky k přijetí je obsažen na stránce zde www.ouvysehrad.cz, sekce „formuláře“.
Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky Žádost je možné podat také v elektronické podobě, a to:
• do datové schránky školy,
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen prostřednictvím prostého e-mailu).
V žádosti musí být uvedeno:
• jméno a příjmení žadatele,
• datum narození žadatele,
• jméno a příjemní zákonného zástupce žadatele,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,
• označení správního orgánu, kterému je žádost určena,
• podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).
Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat Žádost může být podána také:
• poštou,
• osobním podáním.
V žádosti musí být uvedeno:
• jméno a příjmení žadatele,
• datum narození žadatele,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jiná adresa pro doručování,
• označení správního orgánu, kterému je žádost určena,
• podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje; pokud je dítě zastupováno jinou osobou než zákonným zástupcem, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat).
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.
Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky Výše popsané úkony nejsou zpoplatněny.
Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu Předmětem úkonu není dávka nebo jiné plnění.
Opravné prostředky Proti rozhodnutí ředitele školy je možné podat odvolání v souladu s § 81 a násl. správního řádu. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u ředitele.
Výjimkou je odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Časté dotazy Nejsou známy.
Sankce V řešených případech nejsou uplatňovány sankce.
Působnost Ředitel školy vykonává výše popsané úkony v rámci druhu působení veřejné moci „ostatní veřejná správa“.
Oblast Úkon je vykonáván v oblasti vzdělávání.
Klíčová slova přijetí ke vzdělávání ve střední škole
Počátek platnosti popisu úkonu 1. 3. 2021
Konec platnosti popisu úkonu Není známo.
Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému Agendový informační systém
Kód agendy A3082 Školský zákon