Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Úplný název povinného subjektu:  Odborné učiliště Vyšehrad

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu viz Zřizovací listina školy

3. Organizační struktura školy

4. Adresa:

Odborné učiliště Vyšehrad
Vratislavova 31/6, Vyšehrad
128 00 Praha 2

e-mail: info@ouvysehrad.cz
www.ouvysehrad.cz
úřední hodiny:
Po-Čt: 8:00-15:00 hodin
Pátek: 8:00-14:00
telefonní spojení: kancelář školy 224 921 825, 734 821 832
telefonní spojení útvarů viz kontakty

5. bankovní spojení: 200 198 0003/6000, PPF banka, Praha 1

6. IČ: 60436735

7. Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce viz Výroční zpráva školy, Schválený rozpočet na r. 2021

8. Výroční zpráva školy 2019/2020

9. Rozpočet školy na rok 2021

10. Žádosti a informace, stížnosti viz kontakty 

11. Seznam používaných formulářů

12. Platný školní řád 

13. Úhrady za poskytování informací – informace jsou poskytovány zdarma

14. Poučení o zpracování osobních údajů (GDPR)

15. Seznam nejdůležitějších právních předpisů v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři
Vyhláška č. 15/2005 Sb., stanovení náležitostí dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o
ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,žáků a studentů mimořádně nadaných
Vyhláška č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním >systému pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení
Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
Vyhláška č. 671/2004 Sb., o stanovení podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na
středních školách