INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ STEJNOPISU/OPISU VYSVĚDČENÍ

• Stejnopis/opis vysvědčení/výučního listu se vydává na základě písemné žádosti podepsané žadatelem.

• V žádosti uvede žadatel jméno a příjmení (platné v době vzdělávání a současné), třídu, rok a případně i třídního učitele.

• Za stejnopis/opis vysvědčení/výučního listu je stanoven poplatek ve výši Kč 100,-.

• Poplatek je třeba uhradit v hotovosti v pokladně školy.

• Termín pro vyřízení žádosti je minimálně 30 dnů od jejího doručení škole.

• Žádost lze podat osobně, poštou nebo elektronicky (info@ouvysehrad.cz). Doklad o vzdělání (ve formě výpisu či ověřených kopií z archivace) lze vydávat pouze do vlastních rukou po předložení dokladu totožnosti.

Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení