29-51-E/01 Potravinářská výroba – Řeznické a uzenářské práce

ŠVP Řezník

Tříletý učební obor orientovaný do služeb. Je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.

Organizace výuky:

Výuka probíhá podle učebního plánu „B“, tzn. že se střídá týden teoretického vyučování s týdnem odborného výcviku.
Odborný výcvik probíhá na smluvních pracovištích mimo školu, žáci pracují pod vedením zkušených mistrů.
Naši žáci se zúčastňují také soutěží odborných dovedností mezi pražskými i mimopražskými učilišti, kde získávají především praktické zkušenosti.

Po ukončení přípravy v oboru vzdělání Řeznické a uzenářské práce získá absolvent vědomosti a dovednosti odborného charakteru:

 • zná složení a vlastnosti základních druhů surovin zpracovávaných v masném průmyslu, jejich dobu uchovatelnosti a podmínky skladování a jejich využití ve výrobě
 • zná výrobní technologie a dovede dodržovat výrobní postup dle předpisu
 • má přehled o strojích a zařízeních používaných v masné výrobě a při výrobě uzenářských výrobků
 • umí hospodárně využívat suroviny a energii
 • zná základní hygienické předpisy a má osvojeny základní hygienické návyky související zejména s osobní hygienou a sanitací pracovního prostoru na daném pracovišti
 • umí si zorganizovat práci na svém přiděleném pracovišti
 • dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval
 • dodržuje při práci předpisy a zásady ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany a je seznámen s protipožárním zařízením
 • Absolvent na základě obecných pokynů a znalostí technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování zásad hospodaření se surovinami, energií a zařízením vykonává uvedené činnosti:

 • jednoduché práce dle návodů pod vedením odborného mistra v masné výrobě a při výrobě uzenářských výrobků a specialit
 • je schopen pod odborným dozorem obsluhovat stroje a zařízení v masné a uzenářské výrobě
 • volí a používá vhodné pracovní pomůcky a nástroje
 • používá vhodné pracovní oblečení
 • udržuje své pracoviště v čistotě v souladu s hygienickými předpisy
 • Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá žák výuční list. Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat náročnější práce spojené s masnou a uzenářskou výrobou.

  Možnosti uplatnění absolventa:
  Učební obor řeznické a uzenářské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností. Absolventi se uplatní v potravinářské výrobě zaměřené na řeznické a uzenářské práce včetně prodeje.